ฝ่ายวิชาการ ประถม-มัธยม

 

เมนูหลัก >>

 

ขอบข่ายงานวิชาการ

1. งานหลักสูตร/การสอน
2. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. งานพัฒนาหลักสูตร
4. งานสื่อการเรียนการสอน
5. งานวัดผลและประเมินผล
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
7. งานวิจัย

บุคลากร 

1. นางบุญศรี                                      นุฤทธิ์มนตรี   ประธาน
2. นางสุจิตตรา  โอสวัสดิ์       รองประธาน
3. นางนิภาพร แก้วยก  กรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรี แก้วศรีงาม กรรมการ  
5. นางสาวกนกกร อิสระภาพ กรรมการ 
6. นางสาวเยาวลักษณ์ โมฆรัตน์ กรรมการ 
7. นางนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม กรรมการ 
8. นางมลีทิพย์ อาจประจักษ์ กรรมการ 
9. นางสาวกัญญารัตน์  มวลชัยภูมิ กรรมการ 
10.  นางสาวอดิภา รอดแก้ว กรรมการ 
11.  ว่าที่ร้อยตรีอาณาจักร สมจิต  กรรมการ 
12.  นายเอกสิทธิ์ ทิพย์แสนพรหม  กรรมการ 
13.  นายชัยธวัช วรรณยิ่ง  กรรมการ 
14.  นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา กรรมการ 
15. นางสาวบุษบา ยศพันษา กรรมการ 
16.  นางสาวสุวิสา  จุฬาโคตร   กรรมการและเลขานุการ