ฝ่ายบุคลากร

 

เมนูหลัก >>

ขอบข่ายงานบุคลากร
1. งานสรรหาบุคคล
2. งานระเบียบวินัยครู
3. งานจัดสัมมนาบุคลากร
4. งานพัฒนาบุคลากร
5. งานประเมินบุคลากร

บุคลากรฝ่าย

1. นางสาววนิดา               ผริตะโกมล         (หัวหน้า)

2. นางอาริยา                     สีมา

3. นางปนัฏฐา                    วรรณปราการ

4. นางศุภวรรณ                สีนอก

โครงการและกิจกรรมฝ่ายบุคลากร / ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาบุคลากรครูตามมาตรฐานวิชาชีพ / ครูอาริยา สีมา , ครูปนัฏฐา วรรณปราการ
2.กิจกรรมจัดสรรบุคลากร / ครูอาริยา สีมา
3.กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ / ครูวนิดา ผริตะโกมล
4.กิจกรรมอบรมสัมนาครูในโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ / ครูปนัฏฐา วรรณปรากา
5.โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูบุคลากรทางการศึกษา / ครูวนิดา ผริตะโกมล
6.โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครู / ครูวนิดา ผริตะโกมล, ครูศุภวรรณ สีนอก
7.โครงการผักผ่อนประจำปีของครูและบุคลา่กร / ครูปนัฏฐา วรรณปราการ , ครูศุภวรรณ สีนอก