ฝ่ายธุรการ-การเงิน

 

เมนูหลัก >>

ขอบข่ายงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
   1. งานทะเบียนและสถิติ
   2. งานธุรการและสารบรรณ
   3. งานการเงินและบัญชี
   4. งานสวัสดิการเงินครู

บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน

   1. นางสาวฐิติมา                  โวหาร    (หัวหน้า)

   2. นางพัชนี                          รักษ์มณี

   3. นางสาววาสนา               ดำรงภูมิ

   4. นางรุ่งอรุณ                      ศักดา

โครงการและกิจกรรมฝ่ายธุรการและการเงิน

 1.โครงการพัฒนาระบบงานเอกสารธุรการ-การเงิน / ครูพัชนี รักษ์มณี
2.กิจกรรมทำหนังสือเข้า-ออก / ครูพัชนี รักษ์มณี
3.กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ / ครูฐิติมา โวหาร
4.โครงการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์-อุปกรณ์สำนักงาน / ครูรุ่งอรุณ ศักดา
5.กิจกรรมเบิกใช้ส่งคืนครุภัณฑ์-อุปกรณ์สำนักงาน / ครูรุ่งอรุณ ศักดา
6.กิจกรรมลงทะเบียนครุภัณฑ์-อุปกรณ์สำนักงาน / ครูรุ่งอรุณ ศักดา
7.โครงการกองทุนสวัสดิการครู / ครูรุ่งอรุณ ศักดา
8.โครงการจ่ายเงินเดือนผ่านระบบธนาคาร / ครูฐิติมา โวหาร
9.โครงการพัฒนาระบบการเงินการบัญชี / ครูฐิติมา โวหาร
10.กิจกรรมติดตามค่าธรรมเนียมค้างชำระ / ครูฐิติมา โวหาร
11.กิจกรรมตรวจสอบการเงินการบัญชี  / ครูวาสนา ดำรงภูมิ
12.โครงการสวัสดิการบุคลารครูและพนักงาน / ครูวาสนา ดำรงภูมิ