ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

 

เมนูหลัก >>

ขอบข่ายงานฝ่าสัมพันธ์ชุมชน
1. งานส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
2. งา่นบริการชุมชน
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง

บุคลากรฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

1. นางปัฏฐยา                      อุดจอม     (หัวหน้า)

2.นางสาวอรอุมา                คำย่อย

3.นางลำภู                           จำพันธุ์

4. นางสาวศีลวาน               พงศ์ทองกุล

5. นางนงลักษณ์                 ทิพย์แสนพรหม

6. นางสาวดาราวรรณ        จุลอักษร

7.นายสุเทพ                        ดิเรกโภค

8. นายจตุพล                       กันทอง

โครงการและกิจกรรมฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน / ผู้ที่รับผิดชอบ

1.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง / ว่าที่ร.ต.ลำภู จำพันธ์ , ครูอรอุมา คำย่อย
2.โครงการสร้างสำนึกวันสำคัญประเพณีท้องถิ่นและศาสนา / ครูปัฎฐยา อุดจอม
3.กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา / ครูดาราวรรณ จุลอักษร, ครูศีลวาน พงศ์ทองกุล    ว่าที่ร.ต.ลำภู จำพันธ์
4.กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร(วันพ่อ วันแม่) / ครูปัฎฐยา อุดจอม , ครูอรอุมา คำย่อย
5.กิจกรรมวันแม่ / ว่าที่ร.ต.ลำภู จำพันธ์ , ครูศีลวาน พงศ์ทองกุล , ครูดาราวรรณ จุลอักษร
6.กิืจกรรมวันพ่อ / ครูปัฎฐยา อุดจอม , ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
7.กิจกรรมฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล / ครูปัฎฐยา อุดจอม , ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
8.กิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนหก / ครูปัฎฐยา อุดจอม , ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
9.โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน / ครูปัฎฐยา อุดจอม , ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
10.กิจกรรมมารีย์สัมพันธ์(วิทยุ) / ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม , ว่าที่ร.ต.ลำภู จำพันธ์
11.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ(ชวนน้องมาเรียน) / ครูจตุพล กันทอง
12.กิจกรรมแผ่นพับประชาสัมพันธ์ / ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
13.กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์ / ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
14.กิจกรรมวารสารโรงเรียน / ครูจตุพล กันทอง , ครูสุเทพ ดิเรกโภค
15.กิจกรรม Website โรงเรียน /ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
16.โครงการเยี่ยมบ้าน / ครูปัฎฐยา อุดจอม , ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม

17.โครงการน้ำใจสู่ชนบท / ครูปัฎฐยา อุดจอม , ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
18.โครงการสายใยรักครอบครัวมารีย์ / ครูปัฎฐยา อุดจอม , ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม