ฝ่ายกิจการ ประถม-มัธยม

 

เมนูหลัก >>

ขอบข่ายงานฝ่ายกิจการนักเรียน
1. งานระเบียบวินัยนักเรียน
2. งานสวัสดิการและความปลอดภัย
3. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
4. งานพัฒนาผู้เรียน
5. งานอนามัย
6. งานแนะแนว
7. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8. งานโภชนาการ 

บุคลากร

1. นางสุนิสา                          วรรณยิ่ง                 (หัวหน้า)

2. นางกฤติกา                       กุลธนวัฒน์

3. นางรัชฏาพร                   กระฉอดนอก

4. นางสาวมาริสา                เงินลาด

5. นางเสาวลักษณ์               ปทุมจันทรัตน์

6.นางสาวปริสา                   คุณเง้า

7.นางสาวอัจฉรา               เพียรประโยชน์

8.นางสาวประทานพร       แม่นชัยภูมิ

9. นายจรัญ                           วงพิมล

10 นางเยาวมาลย์                ราณรงค์

11 นางณิชานันทน์           สุขวัฒนพันธ์

12. นางสาวสุพรรศา        สีโสดา

13.นายประมาณ                  ทวีสัตย์

14. นางสาวคณึงนิตย์        ชาติหนองทอน

15. นางสาวอโนทัย           ขาวพา

16.นางสาวโสภาวดี          จันทร์สว่าง

17. นางสาวโชติมา             ไวยโภชน์

18.นางสาวธิฎาพร             ศรีวงษา

19.นางสาววิไลย์ลักษณ์     คงชูดี

โครงการและกิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน / ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการส่งเสริมระเบีบยวินัยในโรงเรียน / ครูประมาณ ทวีสัตย์
2.กิจกรรมตรงต่อเวลา / ครูโชติมา ไวยโภชน์
3.กิจกรรมระเบียบการแต่งกาย / ครูสุนิสา วรรณยิ่ง
4.กิจกรรมระเบียบแถว / ครูจรัล วงพิมล
5.โครงการบริการตรวจสุขภาพภูมิคุ้มกันและบริการห้องพยาบาลในโรงเรียน / ครูเสาวลักษณ์ ปทุมจันทรัตน์
6.กิจกรรมยิ้มสวยฟันสะอาด / ครูปาริสา คุณเหง้า
7.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม / ครูเยาวมาลย์ ราณรงค์
8.กิจกรรมพัฒนาจิตฝึกสมาธิ / ครูจรัล วงพิมล
9.กิจกรรมเด็กดีศรีมารีย์ / ครูปาริสา คุณเหง้า
10.กิจกรมมวันไหว้ครู / ครูเยาวมาลย์ ราณรงค์
11.กิจกรรมธนาคารความดี / ครูอัจฉรา เพียรประโยชน์
12.โครงการธนาคารโรงเรียน / ครูสุนิสา วรรณยิ่ง
13.โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน / ครูรัชฎาพร กระฉอดนอก
14.กิจกรรมพี่เตือนน้อง / ครูรัชฎาพร กระฉอดนอก
15.โครงการสภานักเรียนสมานฉันท์ / ครูรัชฎาพร กระฉอดนอก , ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
16.โครงการโภชนาการ / ครูณิชานันท์ สุขวัฒนะพันธ์
17.กิจกรรม อ.ย. น้อย / ครูณิชานันท์ สุขวัฒนะพันธ์
18.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพกาย / ครูโชติมา ไวยโภชน์
19.โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย / ครูโชติมา ไวยโภชน์
20.กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง / ครูณิชานันท์ สุขวัฒนะพันธ์
21.โครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย / ครูเสาวลักษณ์ ปทุมจันทรัตน์
22.กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงเรียน อ.ส.ร / ครูเสาวลักษณ์ ปทุมจันทรัตน์
23.โครงการต้านยาเสพติด / ครูสุพรรศา สีโสดา
24.โครงการสวัสดิภาพและความปลอดภัยด้านจราจรโรงเรียน / ครูจรัล วงพิมล
25.โครงการแข่งทักษะด้านกีฬาภายนอก / ครูโชติมา ไวยโภชน์
26.โครงการแข่งทักษะด้านกีฬาภายใน / ครูโชติมา ไวยโภชน์
27.โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง / ครูอัจฉรา เพียรประโยชน์
28.โครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ / ครูกฤติกา กุลธนวัฒน์
29.โครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ / ครูจรัล วงพิมล
30.โครงการตาวิเศษ / ครูอโนทัย ขาวพา
31.โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน / ครูสุนิสา วรรณยิ่ง
32.โครงการปัจฉิม ป.6 / ครูกฤติกา กุลธนวัฒน์ , ครูสุนิสา วรรณยิ่ง
33.กิจกรรมพี่เตือนน้อง / ครูรัชฎาพร กระฉอดนอก
34.โครงการค่ายความรู้คู่คุณธรรม / ครูสุนิสา วรรณยิ่ง , ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
35.โครงการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือไทย / ครูกฤติกา กุลธนวัฒน์
36.โครงการปัจฉิม ม.3 / ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม , ครูเอมอร อยู่ปาน

****************************************************************