สุขศึกษาและพลศึกษา

 

เมนูหลัก >>

บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1. นางสาวโชติมา                 ไวยโภชน์   (หัวหน้า)

2. นางสมปอง                        ชิณวงศ์

3. นางสาวอรอนงค์                มานะเสถียร

4. นายจรัญ                            วงพิมล

5. นางสาววิไลย์ลักษณ์         คงชูดี

โครงการและกิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา / ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการพัฒนาสื่ออุปกรณ์ทางกีฬาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
/ ครูโชติมา ไวยโภชน์