สถิตินักเรียน

 

เมนูหลัก >>

ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย (เด็กเล็ก)

ชาย         ๑๙      คน  
หญิง    ๒๑  คน  
รวม     ๔๐   คน  

 

 ระดับชั้น อนุบาล

อ.๑      ๑๐๔  คน  
อ.๒ ๑๑๕  คน  
อ.๓  ๑๖๓   คน  
รวม ๓๘๒ คน

 

ระดับชั้นประถม

ป.๑      ๑๙๘    คน  
ป.๒ ๑๗๘    คน
ป.๓ ๑๗๖    คน
ป.๔ ๑๘๗ คน
ป.๕ ๒๐๒ คน
ป.๖ ๒๒๑ คน
รวม ๑,๑๖๒ คน

 

ระดับชั้นมัธยม

ม.๑     ๖๘ คน 
ม.๒ ๖๓ คน 
ม.๓ ๗๙ คน
รวม ๒๑๑ คน

 

รวมทั้งสิ้น   ๑,๗๕๕ คน (ไม่รวมเด็กเล็ก)

อ้างอิง : ธุรการ ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘