สถิตินักเรียน

 

เมนูหลัก >>

ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย (เด็กเล็ก)

ชาย         ๑๓      คน  
หญิง    ๑๗  คน  
รวม     ๓๐   คน  

 

ระดับชั้น อนุบาล

ชาย         ๑๘๗      คน  
หญิง    ๒๑๓  คน  
รวม     ๔๐๐   คน  

 

ระดับชั้นประถม

ชาย         ๕๔๙      คน  
หญิง    ๖๒๖  คน
รวม    ๑,๑๗๕  คน

 

ระดับชั้นมัธยม

ชาย        ๑๕๙    คน 
หญิง   ๑๕๗ คน 
รวม   ๓๑๖ คน

 

รวมทั้งสิ้น    ๑,๙๒๑ คน

อ้างอิง : ธุรการ ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖