สถิตินักเรียน

 

เมนูหลัก >>

ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย (เด็กเล็ก)

ชาย         ๑๓      คน  
หญิง    ๑๗  คน  
รวม     ๓๐   คน  

 

 ระดับชั้น อนุบาล

อ.๑      ๘๘  คน  
อ.๒ ๑๕๘  คน  
อ.๓  ๑๖๗   คน  
รวม ๔๑๓ คน

 

ระดับชั้นประถม

ป.๑      ๑๗๘    คน  
ป.๒ ๑๘๑    คน
ป.๓ ๑๙๔    คน
ป.๔ ๑๙๘ คน
ป.๕ ๒๑๖ คน
ป.๖ ๑๙๘ คน
รวม ๑,๑๖๕ ตย

 

ระดับชั้นมัธยม

ม.๑     ๖๔ คน 
ม.๒ ๘๓ คน 
ม.๓ ๑๒๔ คน
รวม ๒๗๑ คน

 

รวมทั้งสิ้น    ๑,๘๗๙ คน

อ้างอิง : ธุรการ ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗