สถิตินักเรียน

 

เมนูหลัก >>

ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย (เด็กเล็ก)

ชาย         ๑๙      คน  
หญิง    ๒๑  คน  
รวม     ๔๐   คน  

 

 ระดับชั้น อนุบาล

อ.๑      ๑๔๘  คน  
อ.๒ ๑๓๘  คน  
อ.๓  ๑๓๖   คน  
รวม ๔๒๒ คน

 

ระดับชั้นประถม

ป.๑      ๒๐๒    คน  
ป.๒ ๑๙๗   คน
ป.๓ ๑๘๓   คน
ป.๔ ๑๘๑ คน
ป.๕ ๒๐๑ คน
ป.๖ ๒๐๒ คน
รวม ๑,๑๖๖ คน

 

ระดับชั้นมัธยม

ม.๑     ๗๑ คน 
ม.๒ ๖๓ คน 
ม.๓ ๔๕ คน
รวม ๑๘๘ คน

 

รวมทั้งสิ้น   ๑,๗๗๖ คน (ไม่รวมเด็กเล็ก)

อ้างอิง : ธุรการ ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙