บุคลากร

 

เมนูหลัก >>

• ครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงระดับอนุบาล

ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก  นางสาววัชราภรณ์       โสภา

นางสาวมนทิรา             มีทรัพย์

ครูประจำชั้น/ครูพี่เลี้ยงระดับอนุบาล

ชั้นอนุบาล 1/1        นางมณีรัตน์            นราพงษ์

ครูพี่เลี้ยง                 นางสาวจุฑามาศ   เงินอุดม

ชั้นอนุบาล 1/2       นางกรรณิการ์      กางกรณ์

ครูพี่เลี้ยง                 นางสาวยุพา       กระแสกุล

ชั้นอนุบาล 1/3       นางสิริพร             โตชัยภูมิ

ครูพี่เลี้ยง                 นางสาวชญาดา   มงคลกุล

ชั้นอนุบาล 2/1        นางหทัยรัตน์       สำราญพิศ

ครูพี่เลี้ยง                  นางสาวศรีวรรณ์  ดอนชาดา

ชั้นอนุบาล 2/2        นางสาวรัตติกาล   ตันตระกูล

ครูพี่เลี้ยง                  นางสาวยุวดี          ทำดี

ชั้นอนุบาล 2/3       นางสาวปิยะดา     ปรารมภ์

นางกรุณา             ทิพสุต

ชั้นอนุบาล 2/4        นางสุภาวดี           คุ้มกุดขมิ้น

นางสาวสุภาพร     อุดทาโกสุม

ชั้นอนุบาล 3/1        นางสาวอทิตยา     ภูมิวิจิตร

ครูพี่เลี้ยง                  นางสาวกาญจนา   หงส์นภาพร

ชั้นอนุบาล 3/2        นางสาวทรรศนีย์     สีนอก

ครูพี่เลี้ยง                   นางสาวศิริรัตน์     พิทักษ์

ชั้นอนุบาล 3/3        นางสาวประนอม   มุลวัน

นางสาววิราสิณี   ขยันจิตร์

ชั้นอนุบาล 3/4         นางพรจนีย์        สิงหสุรศักดิ์

ครูพี่เลี้ยง                   นางสาวศรัญญา  โอสถานันทกุล

ครูพิเศษ คอมฯ          นางสาวน้ำค้าง   เหง่าชัย

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  นางอรัญญา              ศรีวันชัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  นางสาวโสภาวดี      จันทร์สว่าง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  นางณัฏฐ์นรี              แก้วศรีงาม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  นางศุภวรรณ             สีนอก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5  นางสาวกัลยาณี        เทพแสง

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  นางลำภู                      จำพันธุ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  นางสาวธิฎาพร           ศรีวงษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  นางสาวนันทิยา          เฉยกลาง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4  นางสุจิตตรา               โอสวัสดิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5  นางสาวจันทร์เพ็ญ     ประพันธ์ชัย

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  นางสาวปิณฑิรา         ภิรมย์กิจ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2  นางสาวอัจฉรา           เพียรประโยชน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  นางปนัฏฐา                 วรรณปราการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4  นางเสาวลักษณ์         ปทุมจันทรัตน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5  นางสาวศีลวาน           พงศ์ทองกุล

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  นางสาวเขมิกา            จุลเขว้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  นางอาริยา                   สีมา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3  นางสาวประทานพร    แม่นชัยภูมิ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4  นางสาวอรอุมา            คำย่อย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5  นางเยาวมาลย์             ราณรงค์

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  นางปัฏฐยา                  อุดจอม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  นางสาวปาหนัน           อาจฤทธิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  นายประมาณ               ทวีสัตย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  นางสาววิไลลักษณ์    คงชูดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5  นางสาวสุพรรณี          แต่งพงษ์

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  นางรุริยา                      สืบสวน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  นางสาวพินใจ              คำแพง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  นางกฤติกา                  กุลธนวัฒน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  นางสุนิสา                     วรรณยิ่ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  นางมลีทิพย์                 อาจประจักษ์

ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษา

ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1   นางนงลักษณ์                 ทิพย์แสนพรหม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2   นางสาวกัญญารัตน์       มวลชัยภูมิ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3   นายจตุพล                      กันทอง

ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1    นางสาวเยาวลักษณ์      โมฆรัตน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2   นางสาวศรีสุดา              ประจญกล้า

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3   นางสาวอรอนงค์            มานะเสถียร

ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1    นางนิภาพร                    แก้วยก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2    นางสมคิด                     ห่อไธสง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3    นางสาวภัทราวรรณ      วงษ์นรา

 ครูพิเศษระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา

1. นางบุญศรี                        นุฤทธิ์มนตรี

2. นางสมปอง                      ชิณวงศ์

3. นางสมคิด                        ห่อไธสง

4. นายจตุพล                        กันทอง

5. นางสาววนิดา                   ผริตะโกมล

6. นายจรัญ                           วงพิมล

7. นายเรียว                           คำมะนาง

8. นายตะวัน                          พัฒนชูสกุล

9. นางสาวโชติมา                 ไวยโภชน์

10.นางสาวดาราวรรณ         จุลอักษร

11.นางสาวธิฎาพร                 ศรีวงษา

12. นายชิษณุพงศ์                 ทาบัว

13. นายเอกสิทธิ์                  ทิพย์แสนพรหม

14. นายอาณาจักร                สมจิต

15.นายกฤตภาส                   จงจอหอ

16.นายเอกพล                      ปรารมภ์

17.นางสาวเนาวรัตน์             คำสุรินทร์

18.นางสาวภรัทราวรรณ       วงษ์นรา

เจ้าหน้าที่ห้องI.T/ห้องวิชาการ

 1.นายชัยธวัช                       วรรณยิ่ง