บุคลากร

 

เมนูหลัก >>

จำนวนบุคลากร  จำแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์ 

ประเภท/ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร (คน) รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
๑.ผู้บริหารสถานศึกษา          
-ผู้อำนวยการ      
-รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ      
-ผู้จัดการ        
รวม      
๒.ผู้สอนระดับปฐมวัย          
-ครู   ๑๕     ๑๕
-ครูอัตราจ้าง(ที่ทำสัญญาตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป)          
-ครูต่างชาติ      
-ผู้ช่วยครู ๑๓       ๑๓
รวม ๑๓ ๑๖     ๒๙
๓.ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา          
-ครูระดับประถมศึกษา   ๔๑   ๔๕
-ครูระดับมัธยมศึกษา   ๑๐   ๑๒
-ครูอัตราจ้าง (สอนประถม)(ที่ทำสัญญาตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป)          
-ครูอัตราจ้าง (สอนมัธยม)(ที่ทำสัญญาตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป)          
-ครูต่างชาติ      
รวม   ๕๓   ๕๙
๔.บุคลากร          
-เจ้าหน้าที่    
-ลูกจ้าง          
-อื่นๆ(ระบุ)     -ครูดนตรี     -ครูภาษาจีน

     -ครู ICEP

     -ครู IEP

         
     
     
     
     
รวมทั้งสิ้น ๑๕ ๘๗   ๑๐๘

 

 

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง

ครูประจำชั้นเด็กเล็ก             

นางวิลาวัลย์  มั่นคง               

นางสาวมนทิรา  มีทรัพย์                                                                  

———————————

1. ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1    

นางสาวประนอม  มุลวัน

ครูพี่เลี้ยง                                

นางสาวศรีวรรณ์  ดอนชาดา

———————————

2. ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2    

นางกรรณิกา  กางกรณ์

ครูพี่เลี้ยง                              

 นางสาวยุภา  กระแสกุล

———————————

3. ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3  

นางสาววรัญญา  หามา

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาวจุฑามาศ  เงินอุดม

———————————

4. ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสิริพร  โตชัยภูมิ

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาวณัฐกานต์  นุฤทธิ์มนตรี

———————————

5. ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5

นางปิยะดา  ปรารมภ์

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาวกรุณา  ทิพสุต

———————————

6. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1  

นางสาวนิจิตตรา  เจนชัย

ครูพี่เลี้ยง

นางสาววิราสิณี  ขยันจิตร์

———————————

7. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2    

นางมณีรัตน์  นราพงษ์

ครูพี่เลี้ยง                                  

นางสาวสุวิสา  จุฬาโคตร

———————————

8. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3       

นางสุภาวดี  คุ้มกุดขมิ้น

ครูพี่เลี้ยง                               

นางชญาดา  ชาวสูนย์

———————————

9. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4       

นางสาวรัชรินทร์  ทองเจริญ

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาวสุภาพร  อุดทาโกสม

———————————

10. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1       

นางสาวจีระประภา   คุ้มกุดขมิ้น

ครูพี่เลี้ยง                              

นางสาวศิริรัตน์  พิทักษ์

———————————

11. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2        

นางสาวทรรศนีย์  สีนอก

ครูพี่เลี้ยง                                 

นางสาวศิริรัตน์  พิทักษ์

———————————

12. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3     

นางสาวอทิตยา  ภูมิวิจิตร

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาวศรัญญา  โอสถานันทกุล

———————————

13. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4     

นางพรจนีย์  สิงหสุรศักดิ์

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาวศิริพร  ไสยาสน์

———————————

ครูพิเศษระดับอนุบาล

ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

1.  นางสาวปภาดา       เหง่าชัย

 ครูพิเศษพละ

1. นางสาววิไลย์ลักษณ์  คงชูดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษา- มัธยมศึกษา

     1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1              

นางศุภวรรณ     สีนอก

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2              

นางสาวนิลวรรณ  โพธิ์ไทรย์

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3              

นางสาววนิดา  ผริตะโกมล

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4              

นางสาวศันสนีย์  จะชาลี

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5              

นางสาวกนกกร     อิสระภาพ

———————————

6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6           

นางสาวณัฎฐ์นรี  แก้วศรีงาม

———————————

    2. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1              

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลำภู  จำพันธุ์

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2              

นางพรพรรณ  วรรณปราการ

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3              

นางสุจิตรา  โอสวัสดิ์

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4              

นางสาวรุริยา  สืบสวน

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5              

นางสาวอดิภา  รอดแก้ว

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6             

นางเสาวลักษณ์  ปทุมจันทรัตน์

———————————

3. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1              

นางสาวดาราวรรณ  จุลอักษร

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2              

นางอาริยา  สีมา

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3              

นางสาวศีลวน  พงศ์ทองกุล

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4              

นางสาวพิชญ์ญาภัทร  เพียรประโยชน์

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5              

นางสาวเขมิกา  จุลเขว้า

———————————

4. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1              

นางสาวอรอุมา  คำย่อย

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2              

นางสมปอง  ชิณวงศ์

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3              

นางเยาวมาลย์  ราณรงค์

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4              

นางสาวประทานพร  แม่นชัยภูมิ

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5              

นางสาวปาหนัน  อาจฤทธิ์

———————————

    5. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1              

นางนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2              

นางสาวพินใจ    คำแพง

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3              

นางสาวบุาบา  ดลบุญ

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4              

นายเอกพล  ปรารมภ์

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5              

นายประมาน  ทวีสัตย์

———————————

6. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1              

นางสาวภรัทราวรรณ  วงษ์นรา

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2              

นางสาวตวงฤทัย  เฟื่องแดน

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3              

นางปัฎฐยา  บำรุงกุล

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4              

นางสุนิสา  วรรณยิ่ง

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5              

นางสาวเยาวลักษณ์  โมฆรัตน์

———————————

6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6       

นางสาววิไลวรรณ  วิเศษภักดี

———————————

7. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1                 

นางสาวจีรวรรณ  ฝาชัยภูมิ

———————————

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2                

นางสาวอรอนงค์  มานะเสถียร

———————————

     8. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1                 

นางนิภาพร   แก้วยก

———————————

2. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2                

นางสาวกัญญารัตน์  มวลชัยภูมิ

———————————

    9. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1                 

นางสมคิด ห่อไธสง

———————————

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2                 

นางสาวศรีสุดา  ประจญกล้า

———————————

ครูพิเศษระดับประถมศึกษา

1. นางสาวโชติมา ไวยโภชน์

2. นางสาวเบญจวรรณ  ใจรักษา

3. นายเอกสิทธิ์    ทิพย์แสนพรหม

4. นายกฤตภาส   จงจอหอ

5. ว่าที่ร้อยตรีอาณาจักร     สมจิต

6.  นางสาววิไลย์ลักษณ์   คงชูดี

7.  นายตะวัน พัฒนชูสกุล

8. นายชิษณุพงศ์  ทาบัว

9. นางสาวธิฎาพร  ศรีวงษา

10. นางสาวมนัสวรรณ  นิลนิยม

11. นายภูเทพ  นอบไทย  

 

ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา

1. นางบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี

2. นายจรัญ  วงพิมล

3. นายจตุพล  กันทอง

4. นางสาวปัฎฐยา  บำรุงกุล

5. นางมลีทิพย์  อาจประจักษ์

 

อ้างอิง : ธุรการ ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙