บุคลากร

 

เมนูหลัก >>

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง

ครูประจำชั้นเด็กเล็ก             

 

นางสาวปวีวรดา  พนมเริงไชย        

 

 

 

 

 

 

นางสาวมรกต  สีนอก

 

 

 

 

 

 

นางสิริพร  โตชัยภูมิ                                                        

———————————

1. ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1    

 

 

 

 

 

 

นางสาววรัญญา  หามา

ครูพี่เลี้ยง                                

นางสาววัชราพร  เพ็งพล

———————————

2. ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2    

 

 

 

 

 

 

นางกรรณิกา  กางกรณ์

ครูพี่เลี้ยง                              

 

 

 

 

 

 

นางสุภาพร  อุดทาโกสม

———————————

3. ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3  

 

 

 

 

 

 

นางสาววประนอม  มูลวัน

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาวศิริพร  ไสยาส์

———————————

4. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1  

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุภาวดี  คุ้มกุดขมิ้น

ครูพี่เลี้ยง

นางสาวนุชจริน  เฮงดี

———————————

5. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2    

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิจิตตรา  เจนชัย

ครูพี่เลี้ยง                                  

 

 

 

 

 

 

นางสาวยุภา  กระแสกุล

———————————

6. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3       

 

 

 

 

 

 

นางมณีรัตน์  นราพงษ์

ครูพี่เลี้ยง              

                 

 

 

 

 

 

นางสาวศรีวรรณ์  ดอนชาดา

———————————

7. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4       

 

 

 

 

 

 

นางปิยะดา  ปรารมภ์

ครูพี่เลี้ยง                               

 

 

 

 

 

 

นางวิลาวัลย์  มั่นคง

———————————

8. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5       

 

 

 

 

 

 

นางสาวอทิตยา  ภูมิวิจิตร

ครูพี่เลี้ยง                               

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฐกานต์  นุฤทธิ์มนตรี

———————————

9. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1       

นางสาวรัชรินทร์  ทองเจริญ

ครูพี่เลี้ยง             

                 

 

 

 

 

 

นางกรุณา  ทิพสุต

———————————

10. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2        

 

 

 

 

 

 

นางสาวทรรศนีย์  สีนอก

ครูพี่เลี้ยง                                 

นางสาวศิริรัตน์  พิทักษ์

———————————

11. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3     

นางสาวจีระประภา  คุ้มกุดขมิ้น

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาวจุฑามาศ  เงินอุดม

———————————

12. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4     

นางพรจนีย์  สิงหสุรศักดิ์

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาววิลาสีณี  ขยันจิตร์

———————————

ครูพิเศษระดับอนุบาล

ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

1.  นางสาวปภาดา       เหง่าชัย

 ครูพิเศษพละสอนว่ายน้ำ

1. นายอรชุน  ศรีบุญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษา- มัธยมศึกษา

     1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1              

นางศุภวรรณ     สีนอก

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2              

นางสาวนิลวรรณ  โพธิ์ไทรย์

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3              

นางสาวพิชามญชุ์  จะชาลี

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4              

นางณัฎฐ์นรี  แก้วศรีงาม

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5              

นางสาวกนกกร     อิสระภาพ

———————————

 

    2. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1              

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลำภู  จำพันธุ์

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2              

นางพรพรรณ  วรรณปราการ

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3              

นางสุจิตรา  โอสวัสดิ์

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4              

นางสาวรุริยา  สืบสวน

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5              

นางสาวอดิภา  รอดแก้ว

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6             

นางเสาวลักษณ์  ปทุมจันทรัตน์

———————————

3. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1              

นางอาริยา  สีมา

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2              

นางสาวดาราวรรณ  จุลอักษร

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3              

นางสาวเขมิกา  จุลเขว้า

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4              

นางสาวศีลวาน  พงศ์ทองกุล

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5              

นางสาวเบญจวรรณ  ใจรักษา

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6              

นางสาวประทานพร  แม่นชัยภูมิ

———————————

4. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1              

นางสาวกิตติยา  แจ้งดี

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2              

นางสมปอง  ชิณวงศ์

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3              

นางเยาวมาลย์  ราณรงค์

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4              

นางสาวอรอุมา  คำย่อย

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5              

นางสาวปัฎฐยา  บำรุงกุล

———————————

    5. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1              

นางสาววนัสวรรณ  นิลนิยม

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2              

นางสาวพินใจ    คำแพง

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3              

นางสาววิไลย์ลักษณ์  คงชูดี

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4              

 นางนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5              

นางสาวบุาบา  ดลบุญ

———————————

6. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1              

นางสาวภรัทราวรรณ  วงษ์นรา

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2              

นางสาวตวงฤทัย  เฟื่องแดน

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3              

นางสาววิไลวรรณ  วิเศษภักดี

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4              

นางสุนิสา  วรรณยิ่ง

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5              

นางมลีทิพย์  อาจประจักษ์

———————————

6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6       

 นางสาวเยาวลักษณ์  โมฆรัตน์

———————————

7. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1                 

นางสาวจีรวรรณ  ฝาชัยภูมิ

———————————

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2                

นางสาวศกุนตลา  ข้อสันเทียะ

———————————

     8. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1                 

นางสาวศรีสุดา  เทินสระเกษ

———————————

2. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2                

นางสมคิด  ห่อไธสง

———————————

    9. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1                 

นางนิภาพร  แก้วยก

———————————

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2                 

นางสาวกัญญารัตน์  มวลชัยภูมิ

———————————

ครูพิเศษระดับประถมศึกษา

1. นางสาวโชติมา ไวยโภชน์

2. นางสาววนิดา  ผริตะโกมล

3.นางสาวธิฎาพร  ศรีวงษา

4.นางพิชญ์ญาภัทร  สุขทะเล

5.นายตะวัน พัฒนชูสกุล

6.นายกฤตภาส   จงจอหอ

7.นายจิรนันท์  เทินสระเกษ

8.นายประมาน  ทวีสัตย์

9.นายเอกสิทธิ์    ทิพย์แสนพรหม

10.นางสาวกิตติพร  เวียงชัยภูมิ

11. นางสาวผกามาส  โคกตระคุ

12.นางกฤติกา  กุลธนวัฒน์

13.นายเอกพล  ปรารมภ์

14. นายชิษณุพงศ์  ทาบัว

15.นางบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี 

 

ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา

1. นายจรัญ  วงพิมล

2.นางสาวอรอนงค์  มานะเสถียร