บุคลากร

 

เมนูหลัก >>

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง

ครูประจำชั้นเด็กเล็ก             

นางวิลาวัลย์  มั่นคง

ครูพิเศษเด็กเล็ก                  

นางสิริพร  โตชัยภูมิ

ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก                 

นางสาวมนทิรา  มีทรัพย์                                                                  

———————————

1. ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1    

นางมณีรัตน์  นราพงษ์

ครูพี่เลี้ยง                                

นางสาวโยทะกา  วงศ์แก้ว

———————————

2. ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2    

นางกรรณิกา  กางกรณ์

ครูพี่เลี้ยง                              

นางชญาดา  ชาวสูนย์

———————————

3. ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3  

นางสาววรัญญา  หามา

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาวศรัญญา  โอสถานันทกุล

———————————

4. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1  

นางปิยะดา  ปรารมภ์

ครูพี่เลี้ยง

นางสาวศรีวรรณ์  ดอนชาดา

———————————

5. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2    

นางสาวรัชรินทร์     ทองเจริญ

ครูพี่เลี้ยง                                  

นางสาวณัฐกานต์    นุฤทธิ์มนตรี

———————————

6. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3       

นางหทัยรัตน์  สำราญพิศ

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาวยุภา   กระแสกุล

———————————

7. ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4       

นางสุภาวดี    คุ้มกุดขมิ้น

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาววิราสิณี  ขยันจิตร์

———————————

8. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1       

นางสาวจีระประภา   คุ้มกุดขมิ้น

ครูพี่เลี้ยง                              

นางกรุณา    ทิพสุต

———————————

9. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2        

นางสาวประนอม  มุลวัน

ครูพี่เลี้ยง                                 

นางสาวจุฑามาศ  เงินอุดม

———————————

10. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3     

นางสาวทรรศนีย์   สีนอก

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาวศิริพร  ไสยาสน์

———————————

11. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4     

นางสาวอทิตตยา  ภูมิวิจิตร

ครูพี่เลี้ยง                               

นางสาวสุภาพร  อุดทาโกสม

———————————

12. ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5  

นางพรจนีย์     สิงหสุรศักดิ์

ครูพี่เลี้ยง                                        

นางสาวศิริรัตน์   พิทักษ์

———————————

ครูพิเศษระดับอนุบาล

ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

1.  นางสาวปภาดา       เหง่าชัย

ครูพิเศษภาษาจีน

1.  นางสาวพัชรินทร์           จิระตานนท์

ครูประจำชั้นประถมศึกษา- มัธยมศึกษา

     1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1              

นางศุภวรรณ     สีนอก

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2              

นางสาวนิลวรรณ  โพธิ์ไทรย์

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3              

นางณัฎฐ์นรี    แก้วศรีงาม

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4              

นางสาวโสภาวดี   จันทร์สว่าง

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5              

นางสาวกนกกร     อิสระภาพ

———————————

6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6           

นางสาวศันสนีย์   จะชาลี

———————————

    2. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1              

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลำภู  จำพันธุ์

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2              

นางสุจิตตรา   โอสวัสดิ์

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3              

นางรุริยา  สืบสวน

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4              

นางพรพรรณ    วรรณปราการ

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5              

นางสาวนันทิยา    เฉยกลาง

———————————

3. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1              

นางสาวดาราวรรณ  จุลอักษร

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2              

นางสาวอดิภา  รอดแก้ว

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3              

นางเสาวลักษณ์    ปทุมจันทรัตน์

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4              

นางสาวพิชญ์ญาภัทร  เพียรประโยชน์

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5              

นางสาวศีลวาน    พงศ์ทองกุล

———————————

6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6              

นางสมปอง     ชิณวงศ์

———————————

4. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1              

นางอาริยา  สีมา

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2              

นางเยาวมาลย์   ราณรงค์

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3              

นางสาวอรอุมา    คำย่อย

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4              

นางสาวเนาวรัตน์    คำสุรินทร์

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5              

นางสาวประทานพร แม่นชัยภูมิ

———————————

    5. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1              

นางนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2              

นางสาวพินใจ    คำแพง

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3              

นายประมาน   ทวีสัตย์

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4              

นางสาวปาหนัน  อาจฤทธิ์

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5              

นางสาววิไลวรรณ  วิเศษภักดี

———————————

6. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1              

นางสาวภรัทราวรรณ  วงษ์นรา

———————————

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2              

นางสาวปัฎฐยา    บำรุงกุล

———————————

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3              

นางกฤติกา     กุลธนวัฒน์

———————————

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4              

นางสุนิสา  วรรณยิ่ง

———————————

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5              

นางมลีทิพย์   อาจประจักษ์

———————————

6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6       

นางสาวพัชริน  ทรัพย์สุวรรณ

———————————

7. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1                 

นางสาวอรอนงค์  มานะเสถียร

———————————

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2                

นางสาวเยาวลักษณ์  โมฆรัตน์

———————————

     8. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1                 

นางนิภาพร   แก้วยก

———————————

2. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2                

นางสาวจีรวรรณ   ฝาชัยภูมิ

———————————

    9. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1                 

นางสมคิด ห่อไธสง

———————————

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2                 

นางสาวศรีสุดา  ประจญกล้า

———————————

ครูพิเศษระดับประถมศึกษา

1. นางสาววนิดา  ผริตะโกมล

2. นางสาวโชติมา ไวยโภชน์

4. นางสาวธิฎาพร  ศรีวงษา

5. นายเอกพล ปรารมภ์

6. นายเอกสิทธิ์    ทิพย์แสนพรหม

7. นายกฤตภาส   จงจอหอ

8. ว่าที่ร้อยตรีอาณาจักร     สมจิต

9.  นางสาวเขมิกา   จุลเขว้า

10.  นางสาววิไลย์ลักษณ์   คงชูดี

11.  นายตะวัน พัฒนชูสกุล

12. นางสาวบุษบา  ดลบุญ

ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษา

1. นางบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี

2. นายจรัญ  วงพิมล

3. นายจตุพล  กันทอง

4. นายชิษณุพงศ์  ทาบัว

5. นางสาวจิราภรณ์   บุญภูมิ

6. นางสาวกัญญารัตน์  มวลชัยภูมิ

อ้างอิง : ธุรการ ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘