คณะกรรมการโรงเรียน

 

เมนูหลัก >>

บาทหลวงสมเดช   พันธ์สมบัติ  ประธาน/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

นางบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี  รองประธาน/ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางกฤติกา  กุลธนวัฒน์  กรรมการ/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาววนิดา  ผริตะโกมล  กรรมการ/หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสาวอรอนงค์  มานะเสถียร  กรรมการ/หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวจันทร์เพ็ญ   ประพันธ์ชัย  กรรมการ/หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวพินใจ   คำแพง   กรรมการ/หัวหน้าฝ่ายอภิบาล

นางพรจนีย์   สิงหสุรศักดิ์   กรรมการ/หัวหน่าฝ่ายวิชาการแผนกอนุบาล

นางมณีรัตน์  นราพงษ์  กรรรมการ/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนแผนกอนุบาล

นายประมาณ  ทวีสัตย์   กรรมการ/หัวหน้าแผนกประถมศึกษา

นางสาวศรีสุดา   ประจญกล้า   กรรมการ/หัวหน้าฝ่ายมัธยม

นางนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม  กรรมการ/หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นางสาวฐิติมา โวหาร   กรรมการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน/เลขานุการ

*************************************************