คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

เมนูหลัก >>

 ตามที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ กำหนดให้โรงเรียนต้องมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑. บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ประธาน
๒. นายเสกสรร สิทธิวงศ์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
๓. นางบุญศรี นุฤทธิ์มนตรี ผู้แทนครู กรรมการ
๔. บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๕. บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๖. บาทหลวงประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๗. นายวิเชียร จินดาพรประเสริฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๘. นายองอาจ สยมชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ