สายใยรักครอบครัวมารีย์ ๕๗

 

เมนูหลัก >>

สถานศึกษาโดยทั่ว ๆ ไปให้ความสำคัญกับชุมชน  ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  รวมถึง ผู้ปกครอง  ให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา   ทุก ๆ ด้าน ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างระดับคุณภาพของการศึกษา  และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียนให้มีคุณภาพ ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดกิจกรรมงานสายใยรักครอบครัวมารีย์ขึ้น  เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความรักและความผูกพันธ์ระหว่างโรงเรียน  ชุมชน และผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง   และชุมชน

๒. เพื่อระดมทุนที่ได้รับการสนับสนุนมาใช้ในการการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
๓. เพื่อส่งเสริมการการแสดงออกของนักเรียน ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมและน่ายกย่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูศีลวาน  พงศ์ทองกุล, ครูภัทราวรรณ  วงษ์นรา,ครูเขมมิกา  จุลเขว้า
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

Show

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...