สังคม,ศาสนาและวัฒนธรรม

 

เมนูหลัก >>

บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา,ศาสนาและวัฒนธรรม

1. นางเยาวมาลย์                   ราณรงค์    (หัวหน้า)

2. นางสาวจีรวรรณ                  ฝาชัยภูมิ

3. นางสาวพัชริน                    ทรัพย์สุวรรณ

4. นางสาวจันทร์เพ็ญ             ประพันธ์ชัย

5. นางสาวพินใจ                     คำแพง

6. นายเอกพล                      ปรารมภ์

โครงการและกิจกรรมกลุ่มกลุ่มสาระสังคมศึกษา,ศาสนาและวัฒนธรรม

1.โครงการวันสำคัญทางศาสนา / ครูพัชริน  ทรัพย์สุวรรณ,ครูจีรวรรณ  ฝาชัยภูมิ
2.โครงการอาเซียนสัณจร /ครูจันทร์เพ็ญ ประพันธ์ชัย,ครูเยาวมาลย์  ราณรงค์
3.โครงการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ /ครูพัชริน  ทรัพย์สุวรรณ,ครูจีรวรรณ  ฝาชัยภูมิ