วิทยาศาสตร์

 

เมนูหลัก >>

บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

1. นางสุจิตตรา                 โอสวัสดิ์   (หัวหน้า)

2. นางสาวกัญญารัตน์       มวลชัยภูมิ

3. นางสาววิไลวรรณ         วิเศษภักดี

4. นางสาวสุพรรณี            แต่งพงษ์

5. นางสาวประทานพร      แม่นชัยภูมิ

6. นางสาวโสภาวดี            จันทร์สว่าง

โครงการและกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

1. วันวิทยาศาสตร์ / ครูสุจิตตรา โอสวัสดิ์ ,ครูสภาวดี จันทร์สว่าง,ครูประทานพร แม่นชัยภูมิ
2.โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ /ครูกัญญารัตน์ มวลชัยภูมิ   ,ครูสุพรรณี แต่งพงษ์,ครูวิไลวรรณ วิเศษภักดี
ครูประทานพร แม่นชัยภูมิ