วันเข้าพรรษา

 

เมนูหลัก >>

ในวันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๗   เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง  ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา  ๓  เดือน  ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้  โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น  หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า  จำพรรษา  (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำ” แปลว่า อยู่)  พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธีสำหรับพระภิกษุโดยตรง  ละเว้นไม่ได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ก็ตาม  เริ่มนับตั้งแต่วันแรม  ๑  ค่ำ  เดือน  ๘  ของทุกปี  (หรือเดือน  ๘ หลัง  ถ้ามีเดือน  ๘  สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๑๑  หรือวันออกพรรษา เมื่อวันเข้าพรรษาเวียนมาถึงในปีหนึ่ง ๆ  หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา  ก็นิยมทำบุญตักบาตร  ไปวัด  ฟังธรรมเทศนาด้วยถือว่าถึงวันประดิษฐานพระพุทธศาสนา  ดังนั้น  ทางฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิจึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันเข้าพรรษา   ถวายภัตตาหาร  ปัจจัยต่าง ๆ    ตามหลักพุทธศาสนา     คณะครูและนักเรียนจึงได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความอิ่มบุญ

วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา
๒.  เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา
๓.  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดังเดิมสืบต่อไป
๔.  เพื่ออนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทางพุทธศาสนา
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ผู้่รับผิดชอบ : ครูพัชริน  ทรัพย์สุวรรณ,ครูจีรวรรณ  ฝาชัยภูมิ
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง, ครูจตุพล  กันทอง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
Bud

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...