วันเข้าพรรษา ๕๙

 

เมนูหลัก >>

 

นวันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๗   เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง  ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา  ๓  เดือน  ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้  โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น  หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า  จำพรรษา  (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำ” แปลว่า อยู่)  พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธีสำหรับพระภิกษุโดยตรง  ละเว้นไม่ได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ก็ตาม  เริ่มนับตั้งแต่วันแรม  ๑  ค่ำ  เดือน  ๘  ของทุกปี  (หรือเดือน  ๘ หลัง  ถ้ามีเดือน  ๘  สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๑๑  หรือวันออกพรรษา เมื่อวันเข้าพรรษาเวียนมาถึงในปีหนึ่ง ๆ  หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา  ก็นิยมทำบุญตักบาตร  ไปวัด  ฟังธรรมเทศนาด้วยถือว่าถึงวันประดิษฐานพระพุทธศาสนา  ดังนั้น  ทางฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิจึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันเข้าพรรษา   ถวายภัตตาหาร  ปัจจัยต่าง ๆ    ตามหลักพุทธศาสนา     คณะครูและนักเรียนจึงได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความอิ่มบุญ

วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา
๒.  เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา
๓.  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดังเดิมสืบต่อไป
๔.  เพื่ออนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทางพุทธศาสนา
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ผู้่รับผิดชอบ : ครูเอกพล  ปรารมภ์, ครูเยาวมาลย์  ราณรงค์,ครูกฤติภาส  จงจอหอ
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
buddhism_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...