วันสุนทรภู่

 

เมนูหลัก >>

ในการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ ผู้เรียนต้องเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ซึ่งภาษาไทยมีความสำคัญต่อคนไทยมาก เนื่องเป็นภาษาประจำชาติไทย แล้วมีบุคคลสำคัญมีความโดดเด่นด้านภาษาไทยอยู่ นั่นก็คือ ท่านสุนทรภู่หรือท่านสุนทรโวหารซึ่งถือว่าเป็นกวีเอกของประเทศไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพื่อระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดงานวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านภาษาไทยและยังฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้วย ดังนั้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความเห็นในการจัดโครงการวันสุนทรภู่
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อระลึกถึงท่านสนุทนภู่กวีเอกของไทย
๒. เพื่อส่งเสริให้นักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทย

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้รับผิดชอบ : ครูสุนิสา  วรรณยิ่ง
ถ่ายภาพ : ครูธวัชชัย  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

.

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...