วันสุนทรภู่

 

เมนูหลัก >>

ในการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ ผู้เรียนต้องเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ซึ่งภาษาไทยมีความสำคัญต่อคนไทยมาก เนื่องเป็นภาษาประจำชาติไทย แล้วมีบุคคลสำคัญมีความโดดเด่นด้านภาษาไทยอยู่ นั่นก็คือ ท่านสุนทรภู่หรือท่านสุนทรโวหารซึ่งถือว่าเป็นกวีเอกของประเทศไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพื่อระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดงานวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านภาษาไทยและยังฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้วย ดังนั้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความเห็นในการจัดโครงการวันสุนทรภู่
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อระลึกถึงท่านสนุทนภู่กวีเอกของไทย
๒. เพื่อส่งเสริให้นักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทย

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้รับผิดชอบ : ครูสุนิสา  วรรณยิ่ง
ถ่ายภาพ : ครูธวัชชัย  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

.

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...