วันภาษาไทย ๕๙

 

เมนูหลัก >>

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นของตนเองมานานกว่า ๗๐๐ ปี นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๖ และจารึกประวัติศาสตร์สุโขทัยบทแท่งศิลา          หรือที่เราเรียกว่า “ศิลาจารึก” นับตั้งแต่อดีตพระมหากษัตริย์ นักปราชญ์ ราชบัณฑิตของไทยก็       ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนสืบทอดต่อกันมาในปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้ภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้ด้วย ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีการนำสำนวนภาษาต่างประเทศเข้ามาพูดปะปนไทยคำอังกฤษคำ ปัญหาเหล่านี้หากไม่เร่งแก้ไข นับวันภาษาไทยก็จะเสียหามากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคนปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของวันภาษาไทยแห่งชาติ ดังนั้นทางกลุ่มสาระภาษาไทยจึงอยากให้นักศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับวันภาษาไทยมายิ่งขึ้น มีความตระหนักในความเป็นไทย ตลอดจน มีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทยตราบนานเท่านาน
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ

๒.เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
๓.เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย มีความตระหนักและ มีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย โดยรู้จักรัก และภูมิใจในความเป็นไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลวรรณ  โพธิ์ไทรย์,ครูปาหนัน  อาจฤทธิ์,ครูรุริยา  สืบสวน,ครูสมคิด  ห่อไธสง
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์  ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

ThaiL_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...