วันพ่อแห่งชาติ

 

เมนูหลัก >>

วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันที่มีพสกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรักประดุจดังพ่อของแผ่นดิน ในโอกาสนี้ชาวไทยยังได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อของตนเองไปพร้อม ๆ กัน ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติขึ้นเพื่อให้คณะครูและนักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๘  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ บาทหลวงสมเดช  พันธ์สมบัติ ประธานในพิธี วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และเปิดกรวยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คณะครู-บุคลากร และนักเรียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา  เสร็จพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนาภายในบริเวณโรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วัตถุประสงค์
๑  เพื่อให้คณะครูและนักเรียน  ได้ถวายความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกร
๒  เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูอรอนงค์  มานะเสถียร,ครูปาหนัน  อาจฤทธิ์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

Father_58

Father_58_

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...