วันพ่อแห่งชาติ

 

เมนูหลัก >>

เนื่องจากในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันที่มีพสกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรักประดุจดังพ่อของแผ่นดิน ในโอกาสนี้ชาวไทยยังได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อของตนเองไปพร้อม ๆ กัน ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติขึ้นเพื่อให้คณะครูและนักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๖  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ นางบุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี ประธานในพิธี วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และเปิดกรวยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คณะครู-บุคลากร และนักเรียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา  เสร็จพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนาภายในบริเวณโรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วัตถุประสงค์
๑  เพื่อให้คณะครูและนักเรียน  ได้ถวายความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกร
๒  เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม, ครูปัฎฐยา  บำรุงกุล
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

Father Day

Father Day_N

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...