ยอดนักออมระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

เมนูหลัก >>

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทาง    จัดให้มีโครงการธนาคารโรงเรียน โดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถนำกระบวนการต่างๆดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน  และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน
๒. เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ทักษะกางวางแผนจัดการด้านการเงินให้กับนักเรียน
๓. นักเรียนได้ตระหนักถึงการออม และใช้เงินอย่างถูกวิธี
๔. นักเรียนมีความตระหนักว่าการออมเป็นการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : นางนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

AomMoney

ยอดจำนวนออมเงินตลอดประจำปีการศึกษา 2559
ที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนครัง  
1 นางสุจิตรา  โอสวัสดิ์ 138 ครั้ง
2 ว่าที่ร.ต.หญิงลำภู  จำพันธ์ 151 ครั้ง
3 นางสาววนิดา  ผริตะโกมล 141 ครั้ง
4 นางฐิติมา  พลอาชีพ 130 ครั้ง
5 นางสาวนิลวรรณ  โพธิ์ไทรย์ 130 ครั้ง
6 นางสาวดาราวรรณ  จุลอักษร 131 ครั้ง
7 เด็กชายพรุช  สุขสานต์ 134 ครั้ง
8 เด็กหญิงณัฐหทัย  มีเทียน 134 ครั้ง
9 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ จงกลนี  141 ครั้ง
10 เด็กชายศิรวิชญ์  กำลังเหลือ 141 ครั้ง
11 เด็กชายฐปนวัฒน์  มณีพล 141 ครั้ง
12 เด็กหญิงปุณยาพร  สีหาสร้อย 139 ครั้ง
13 เด็กชายปณพนธ์  วิระรังษิยากรณ์ 142 ครั้ง
14 เด็กชายภูวดล  ชนะหาญ 142 ครั้ง
15 เด็กชายภูมนภัฎฐ์  พันธุ์เดช 142 ครั้ง
16 เด็กหญิงอธิชา  ผิวผ่อง 142 ครั้ง
17 เด็กหญิงอดิศรากร  ด้นประดิษฐ์ 142 ครั้ง
18 เด็กหญิงปสุตา  เกรียงเกษม 142 ครั้ง
19 เด็กหญิงแพรวา  ศรีชัยภูมิ 142 ครั้ง
20 เด็กหญิงกัญญภัทร  บุญภูมิ 142 ครั้ง
21 เด็กหญิงชยุตา  พรแสนศรี 142 ครั้ง
22 เด็กหญิงชัญญารัตน์  โพรศรี 142 ครั้ง
23 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  งามสันเทียะ 142 ครั้ง
24 เด็กหญิงธันย์พิชา  อภิโชติเตชาพัฒน์ 142 ครั้ง
25 เด็กหญิงอัญชัญ  เทียนธวัชกุล 142 ครั้ง
26 เด็กชายฐานัส  พร้อมสันเทียะ 151 ครั้ง
27 เด็กหญิงรัตติกาล  ชวดชัยภูมิ 151 ครั้ง
28 เด็กชายณัฐชนน  แม่นชัยภูมิ 127 ครั้ง
29 เด็กชายภัทรบดี  เชยรัมย์ 138 ครั้ง
30 เด็กหญิงธันวลัย  บุญใหญ่ 138 ครั้ง
31 เด็กหญิงกฤตยา  ทิพสุต 138 ครั้ง
32 เด็กหญิงอนันตญา  ชาติสีหราช 110 ครั้ง
33 เด็กหญิงญาณิศา  แซ่เตีย 105 ครั้ง
34 เด็กหญิงธนัชพรรณ  จำพันธุ์ 148 ครั้ง
35 เด็กหญิงณัฐชา  เริงอาจ 125 ครั้ง
36 เด็กหญิงพิชามญช์  พรหมพา 91 ครั้ง
37 เด็กชายณัฐวรรธน์  มั่งสูงเนิน 97 ครั้ง
38 เด็กชายดิชพงศ์เอ็มเมทท์  คามตะศิลา 92 ครั้ง
39 เด็กหญิงณัฐชา  รื่นภิรมย์ 146 ครั้ง
40 เด็กหญิงอภิญญา  จอมเกาะ 99 ครั้ง
41 เด็กหญิงณฐภัทร  แก้วแกมทอง 117 ครั้ง
42 เด็กหญิงนันทิชา  สินทรัพย์ 133 ครั้ง
43 เด็กชายปฏิพัทธ์  เสนา 120 ครั้ง
44 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพชรหึง 127 ครั้ง
45 เด็กหญิงชนกวนันท์  นิยมชัย 110 ครั้ง
46 เด็กหญิงนิภาดา  ดีรักชาติ 120 ครั้ง
47 เด็กหญิงพีระดา  จิตต์สุภาพรรณ 72 ครั้ง
48 เด็กชายศุภกานต์  ชัยประสิทธิ์ 116 ครั้ง
49 เด็กชายภาทัต  สุภบรรเจิด 141 ครั้ง
50 เด็กหญิงประดิภา  ทนโนนแดง 102 ครั้ง
51 เด็กหญิงภัทรธิดา  นวชาติ 127 ครั้ง
52 เด็กชายธนภัทร  จูงตระกูลรัตน์ 87 ครั้ง
53 เด็กชายบวรวิชญ์  คงเหล็ก 102 ครั้ง
54 เด็กชายณัฎฐ์ชานนท์  คล้ายพิกุล 101 ครั้ง
55 เด็กชายอดิศัย  สีดาวงษ์ 100 ครั้ง
56 นางสาวฤดี  วันดี 100 ครั้ง

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...