มอบปลอกแขนสำหรับประธานและสารวัตรนักเรียน

 

เมนูหลัก >>

สืบเนื่องจากในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๕๕ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน(เลือกตั้งประธาน) ผลปรากฎว่าทีม เบอร์ ๓ ได้รับความไว้วางใจจากบ้านมารีย์ โดยมีประธานนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คือ เด็กหญิงระพีภรณ์  ทรงจอหอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ โดยมีบาทหลวงสมเดช  พันธ์สมบัติ มอบปลอกแขนให้สำหรับประธาน และสารวัตรนักเรียนในครั้งนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูรัชฎาพร  กระฉอดนอก
ถ่ายภาพ : ครูธวัชชัย วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วันที่ : วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๕๕

.

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...