มอบปลอกแขนสำหรับประธานและสารวัตรนักเรียน

 

เมนูหลัก >>

สืบเนื่องจากในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๕๕ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน(เลือกตั้งประธาน) ผลปรากฎว่าทีม เบอร์ ๓ ได้รับความไว้วางใจจากบ้านมารีย์ โดยมีประธานนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คือ เด็กหญิงระพีภรณ์  ทรงจอหอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ โดยมีบาทหลวงสมเดช  พันธ์สมบัติ มอบปลอกแขนให้สำหรับประธาน และสารวัตรนักเรียนในครั้งนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูรัชฎาพร  กระฉอดนอก
ถ่ายภาพ : ครูธวัชชัย วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วันที่ : วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๕๕

[nggallery id=23].

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...