ภูมิปัญญาท้องถิ่น “พวงมะโหตร”

 

เมนูหลัก >>

ประเพณีการจัดสร้างพวงมะโหตร

 มะโหตรหมายถึงดอกไม้ พวงมะโหตรหมายถึงพวงดอกไม้สดและแห้งที่ชาวบ้านจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ตกแต่งศาลการเปรียญระหว่างการเทศน์พระมาลัยและเทศน์มหาชาติในเทศกาลออกพรรษาพวงมะโหตรมีลักษณะเป็นดอกไม้ที่ปักกันเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นจะห่างกันประมาณ  5๐ –7๐ เซนติเมตรจำนวน 7 – 9 ชั้นมีอุบะดอกไม้แห้งหรืออุบะนก ปลา ฯลฯหรือกระดาษสายรุ่งสีต่างๆ  ห้อยไว้ที่ปลายก้านของดอกไม้แต่ละดอกเพื่อให้ชั้นของดอกไม้ต่อเนื่องกันลงมาเป็นพวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50–200เซนติเมตรที่โคนของก้านดอกไม้แต่ละดอกจะผูกของกินของใช้ เช่น ขนมแห้ง ปากกา สมุด ดินสอไว้ด้วย พวงมะโหตรของอำเภอศรีนครได้จัดสร้างกันมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 5๐ ปี โดยได้รับเอาแบบอย่างมาจากบ้านไผ่ล้อมอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์การสร้างพวงมะโหตรจะเริ่มสร้างในวันขึ้น 14  ค่ำภาคเช้าก่อนออกพรรษา 2 วันใช้เวลาสร้างประมาณ2-3ชั่วโมงโดยใช้เชือกไนลอนแขวนที่ขื่อของศาลาจนครบทั้ง 9ชั้นและจะถวายพวงมะโหตรในวันออกพรรษาเช้าวันขึ้น 15ค่ำ ทำบุญตักบาตรถวายพวงมะโหตรและมีเทศน์มหาชาติการสร้างพวงมะโหตรนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าได้บุญกุศลมากมายมหาศาลเพราะนอกจากจะได้ร่วมฉลองเทศน์มหาชาติถึง13 กัณฑ์และช่วยกันหาข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นถวายให้แก่วัดแล้ว ยังช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้านเดียวกันและหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นสื่อกลางให้หนุ่มสาวได้ทำความรู้จักคุ้นเคยและสนิทสนมกัน ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมการขับร้องเพลงพื้นบ้านและการเล่นเพลงรำวง ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชการ
ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยตรีอาณาจักร  สมจิต
่ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันอังคาร ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

Mahote

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...