ภาษาไทย

 

เมนูหลัก >>

บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย

 1.นางสุนิสา                     วรรณยิ่ง   (หัวหน้า)

2. นางบุญศรี                    นุฤทธิ์มนตรี

3. นางรุริยา                      สืบสวน

4. นางณัฏฐ์นรี                 แก้วศรีงาม

5. นางสาวดาราวรรณ     จุลอักษร

6. นางปนัฏฐา                  วรรณปราการ

7. นางสมคิด                    ห่อไธสง

8. นายกฤตภาส               จงจอหอ

9. นางสมปอง                ชิณวงศ์

10. นางสาวกนกกร         อิสระภาพ

11. นางสาวนิลวรรณ      โพธิ์ไทรย์

12.นางสาวปาหนัน          อาจฤทธิ์

โครงการและกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย / ผู้รับผิดชอบ

1. กิจกรรมวันสุนทรภู่ / ครูสุนิสา วรรณยิ่ง , ครูนิลวรรณ  โพธิ์ไทรย์ ,ครูดาราวรรณ  จุลอักษร
2. กิจกรรมวันภาษาไทย / ครูสมคิด ห่อไธสง , ครูสาวปาหนัน อาจฤทธิ์ ,ครูรุริยา สืบสวน
3. โครงการอ่านออกเขียนได้ / ครูณับุญศรี  นุฤทธิ์มนตรี ,ครูสมปอง ชิณวงศ์, ครูนันทิยา เฉยกลาง
ครูกนกกร อิสรภาพ