ภาษาต่างประเทศ

 

เมนูหลัก >>

บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

1. นางมลีทิพย์                             อาจประจักษ์  (หัวหน้า)

2. นางสาววนิดา                           ผริตะโกมล

3. นายเรียว                                   คำมะนาง

4. นางสาวศีลวาน                         พงศ์ทองกุล

5. นางสาวพิชญ์ญาภัทร              เพียรประโยชน์

6. นางสาวศรีสุดา                         ประจญกล้า

7. นางสาวธิฎาพร                         ศรีวงษา

8. นางสาวภรัทราวรรณ                วงษ์นรา

9. นายเอกสิทธิ์                             ทิพย์แสนพรหม

10. นางสาวจิราภรณ์                     บุญภูมิ

โครงการและกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ / ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / นางสาวศีลวาน  พงษ์ทองกุล  , นางมลีทิพย์  อาจประจักษ์
2. วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม Crossword / นายเรียว  คำมะนาง
3. โครงงานภาษาอังกฤษ / นางสาวศรีสุดา ประจญกล้า
4. กิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ / นางสาวศีลวาน พงศ์ทองกุล , นางสาววนิดา  ผริตะโกมล
5. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ / นางมลีทิพย์  อาจประจักษ์ /  นางสาวภรัทราวรรณ   วงษ์นรา
6. กิจกรรมท่องคำศัพท์ / นายเอกสิทธิ์  ทิพย์แสนพรหม / นายเรียว  คำมะนาง