พิธีแห่ศีลมหาสนิท ๒๕๕๙

 

เมนูหลัก >>

พิธีแห่ศีลมหาสนิท สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซู วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยมี คุณพ่อสมเดช  พันธ์สมบัติ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ เป็นประธานในพิธีร่วมกับ คุณพ่อในเขตวัดชัยภูมิหลังจากพิธีมิสซาแล้ว จึงเริ่มพิธิแห่ศีลมหาสนิทโดยเริ่มแห่ศีลมหาสนิทไปยังพลับพลาแต่ละจุด โดยมีเด็กเด็กโปรยดอกไม้ตลอดทางเพื่อเป็นการเทอดเกียรติ แล้วจึงเคลื่อนขบวนแห่กลับมายังพระแท่นบนวัดเป็นจุดสุดท้ายหลังเสร็จพิธีแล้ว  และร่วมรับประทานอาหารว่างกับสัตบุรุษ  ซึ่งจัดไว้บริการสำหรับสัตบุรุษทุกท่าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล
ผู้รับผิดชอบ : บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ, ครูพินใจ  คำแพง, สภาวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ และ สภาวัดในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Jesus_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...