พิธีการปฏิญาณตนและสวนสนาม ๑ กรกฎาคม

 

เมนูหลัก >>

พิธีการปฏิญาณตนและสวนสนาม เป็นพิธีการหนึ่งที่ลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมใจกันปฏิบัติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี การปฏิญาณตนและสวนสนาม ส่งเสริมให้ลูกเสือ – เนตรนารี เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกในความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ นำโดยคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย
๒. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือได้ถวายราชสดุดี ทบทวนคำปฏิญาณตน และเดินสวนสนาม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมเข้าร่วมวันสำคัญลูกเสือไทย))
ผู้รับผิดชอบ : ครูฤติกา  กุลธนวัฒน์,ครูจรัญ  วงพิมล
ถ่ายภาพ :  ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันอังคาร ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Sc

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...