ผลการเรียนร้อยละ ๙๐

 

เมนูหลัก >>

นักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตร ผลการเรียนร้อยละ ๙๐ จำนวน ๒๒ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗

ที่ ชื่อ – นามสกุล ร้อยละ 
1 ด.ช. ปุณณภพ  เทียนสันเทียะ 94.62
2 ด.ญ.พลอยอันดา  สุวรรณโณ 94.57
3 ด.ช.อชิตะ  อินทกรอุดม 93.67
4 ด.ญ. สุภดารี  แซ่ตั๋น 93.63
5 ด.ญ.ฐิตา  เบ้าชัยภูมิ 93.29
6 ด.ญ.แพรวา  อินทกรอุดม 92.33
7 ด.ญ.อภิรดา  จิรเกษมสุข 91.89
8 ด.ญ.ปณิศรา  เติมสมบัติ 91.79
9 ด.ช. กันตพิชญ์  นิมิตรบรรณสาร 91.62
10 ด.ญ.ภัคสุชานาฎ  มณีประดิษฐ์ 91.52
11 ด.ช.กิตติบัณฑิต  นพคุณ 91.43
12 ด.ญ.ชัญญาดา  หอมเหล็ก 91.38
13 ด.ช.วรพล  แสนเป็ง 91.24
14 ด.ญ.ภัทรธิดา  นวชาติ 91.05
15 ด.ช.นนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ 91.05
16 ด.ญ.ปรีชยา  พึ่งน้อย 90.89
17 ด.ญ.ณัฐชยา  ชาญณรงค์ 90.74
18 ด.ช.ประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์ 90.63
19 ด.ญ.พีระดา  จิตต์สุภาพรรณ 90.29
20 ด.ญ.พจธิฌ  สิงห์ลา 90.26
21 ด.ญ.ชนิดาภา  นามเมือง 90.14
22 ด.ญ.พัตร์พิมล  นามเสนา 90.00

งานประกันคุณภาพ

Stu_Good

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...