ผลการเรียนร้อยละ ๙๐

 

เมนูหลัก >>

นักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตร ผลการเรียนร้อยละ ๙๐ จำนวน ๒๒ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗

ที่ ชื่อ – นามสกุล ร้อยละ 
1 ด.ช. ปุณณภพ  เทียนสันเทียะ 94.62
2 ด.ญ.พลอยอันดา  สุวรรณโณ 94.57
3 ด.ช.อชิตะ  อินทกรอุดม 93.67
4 ด.ญ. สุภดารี  แซ่ตั๋น 93.63
5 ด.ญ.ฐิตา  เบ้าชัยภูมิ 93.29
6 ด.ญ.แพรวา  อินทกรอุดม 92.33
7 ด.ญ.อภิรดา  จิรเกษมสุข 91.89
8 ด.ญ.ปณิศรา  เติมสมบัติ 91.79
9 ด.ช. กันตพิชญ์  นิมิตรบรรณสาร 91.62
10 ด.ญ.ภัคสุชานาฎ  มณีประดิษฐ์ 91.52
11 ด.ช.กิตติบัณฑิต  นพคุณ 91.43
12 ด.ญ.ชัญญาดา  หอมเหล็ก 91.38
13 ด.ช.วรพล  แสนเป็ง 91.24
14 ด.ญ.ภัทรธิดา  นวชาติ 91.05
15 ด.ช.นนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ 91.05
16 ด.ญ.ปรีชยา  พึ่งน้อย 90.89
17 ด.ญ.ณัฐชยา  ชาญณรงค์ 90.74
18 ด.ช.ประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์ 90.63
19 ด.ญ.พีระดา  จิตต์สุภาพรรณ 90.29
20 ด.ญ.พจธิฌ  สิงห์ลา 90.26
21 ด.ญ.ชนิดาภา  นามเมือง 90.14
22 ด.ญ.พัตร์พิมล  นามเสนา 90.00

งานประกันคุณภาพ

Stu_Good

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...