ปัจฉิม ม.๓ อินทนิล ช่อที่ ๑๑

 

เมนูหลัก >>

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี จะมีนักเรียนสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไป ศึกษาต่อ  ซึ่งจะต้องทำงานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นๆในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนที่จะออกไปศึกษาต่อจึงมีความสำคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจมีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิต ในการเรียนรู้ในระดับต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ก่อนที่จะจบการศึกษาและดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์
๒. เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และสถาบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกมัธยม
ผู้รับผิดชอบ : ครูศรีสุดา  ประจญกล้า
ถ่ายภาพ : ว่าที่ร้อยตรีอาณาจักร  สมจิต
รายงาน : ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ปัจฉิมม.

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...