ปัจฉิม ป.๖ Never Give Up

 

เมนูหลัก >>

การที่คนเราจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข จะต้องมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจควบคุ่กันไปพร้อมๆ กัน การปูพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้นักเรียนจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี สามารถติบโตขึ้นเป็นคนที่ทรงคุณค่าอยู่ในสังคมได้อย่างดี และมีความสุขต่อไป ขณะเเดียวกันการให้การอบรมเพิ่มเติมและการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความรักสามัคคีทั้งต่อเพื่อน ครู มีความรักความผูกพัน เกิดความเชื่อมั่นต่อสถาบัน มีความกตัญญูต่อคณะครูและโรงเรียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปูพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม
๒. เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ
๓. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความกตัญญู เกิดความรักและผูกพันต่อคณะครูและสถาบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูภัทราวรรณ  วงษ์นรา และคณะครูสายชั้นป.๖
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๙

P6_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...