ปัจฉิม ป.๖ Never Give Up

 

เมนูหลัก >>

การที่คนเราจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข จะต้องมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจควบคุ่กันไปพร้อมๆ กัน การปูพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้นักเรียนจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี สามารถติบโตขึ้นเป็นคนที่ทรงคุณค่าอยู่ในสังคมได้อย่างดี และมีความสุขต่อไป ขณะเเดียวกันการให้การอบรมเพิ่มเติมและการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความรักสามัคคีทั้งต่อเพื่อน ครู มีความรักความผูกพัน เกิดความเชื่อมั่นต่อสถาบัน มีความกตัญญูต่อคณะครูและโรงเรียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปูพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม
๒. เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ
๓. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความกตัญญู เกิดความรักและผูกพันต่อคณะครูและสถาบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูภัทราวรรณ  วงษ์นรา และคณะครูสายชั้นป.๖
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๙

P6_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...