ปัจฉิมนิเทศชั้น ป.๖

 

เมนูหลัก >>

การที่คนเราจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข จะต้องมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจควบคุ่กันไปพร้อมๆ กัน การปูพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้นักเรียนจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี สามารถติบโตขึ้นเป็นคนที่ทรงคุณค่าอยู่ในสังคมได้อย่างดี และมีความสุขต่อไป ขณะเเดียวกันการให้การอบรมเพิ่มเติมและการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความรักสามัคคีทั้งต่อเพื่อน ครู มีความรักความผูกพัน เกิดความเชื่อมั่นต่อสถาบัน มีความกตัญญูต่อคณะครูและโรงเรียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปูพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม
๒. เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ
๓. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความกตัญญู เกิดความรักและผูกพันต่อคณะครูและสถาบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูกฤติกา  กุลธนวัฒน์, ครูสุนิสา  วรรณยิ่ง, ครูรุริยา  สืบสวน
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

P

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...