ประกวดห้องเรียนสะอาด เดือนสิงหาคม

 

เมนูหลัก >>

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกัน    เช่น ห้องเรียน  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะห้องเรียนควรสะอาด  มีความสะดวกสบาย  อบอุ่น  และมีระเบียบพร้อมที่จะเรียน เป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนั้น  ความสะอาด     ความเป็นระเบียบน่าอยู่อาศัย    และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   จึงควรมีการจัดการประกวดห้องเรียน   เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับนักเรียนและครู เพื่อ   ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียนการสอน   จนเกิดเป็นนิสัยรักความสะอาด          ดังนั้น ฝ่ายอาคารสถานที่ จัดให้มีโครงการ  เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีภายในห้องเรียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำความสะอาด
๒. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักในการทำงาน   ทำงานเป็นหมู่คณะ   สามัคคี  เสียสละ  และมีน้ำใจ
๓. เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน  และช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข
๔. สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานโดยการจัดการประกวดห้องเรียน รวมทั้งได้รับการยกย่องชมเชย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอาคารสถานที่
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลวรรณ  โพธิ์ไทรย์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

R_A

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...