ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ(คัดเลือก)

 

เมนูหลัก >>

ในปัจจุบันเยาวชนของชาติมี ควรได้รับการเอาใจใส่   โดยเฉพาะในด้านการสร้างเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการดำรงความเป็นไทย ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย    และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมและสังคมที่ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม    ยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน โดยการฝึกอบรมโดยใช้วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือ ดังนั้นทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ จึงได้จัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าที่ รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคม
๒. เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๓. เพื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในกิจกรรมลูกเสือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานลูกเสือ)
ผู้รับผิดชอบ : ครูกฤติกา  กุลธนวัฒน์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง, ครูเยาวลักษณ์  โมฆรัตน์
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

Scout

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...