ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ(ชิงชนะเลิศ)

 

เมนูหลัก >>

สืบเนื่องจากใน ทางฝ่ายกิจการนักเรียน งานลูกเสือ ได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดระเบีบบแถวขึ้นในรอบที่ ๑ จากการคัดเลือกในรอบที่ ๑ มี ลูกเสือ และเนตรนารี ได้ผ่านเข้ารอบ และได้มีการชิงชนะเลิศอีกครั้ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าที่ รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคม
๒. เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๓. เพื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในกิจกรรมลูกเสือ

สรุปผลการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

กองลูกเสือสำรอง 
ชนะเลิศ : กองเนตรนารี กองที่ ๑
รองชนะเลิศ : กองลูกเสือ กองที่ ๒

กองลูกเสือสามัญ
ชนะเลิศ : กองเนตรนารี กองที่ ๑ ป. ๖
รองชนะเลิศ : กองเนตรนารี กองที่ ๒ ป. ๕

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ชนะิเลิศ : กองเนตรนารี กองที่ ๑ มอ. ๒
รองชนะเลิศ : กองลูกเสือกองที่ ๒ ม. ๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานลูกเสือ)
ผู้รับผิดชอบ : ครูกฤติกา  กุลธนวัฒน์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

ScoutFinal

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...