ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ(ชิงชนะเลิศ)

 

เมนูหลัก >>

สืบเนื่องจากใน ทางฝ่ายกิจการนักเรียน งานลูกเสือ ได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดระเบีบบแถวขึ้นในรอบที่ ๑ จากการคัดเลือกในรอบที่ ๑ มี ลูกเสือ และเนตรนารี ได้ผ่านเข้ารอบ และได้มีการชิงชนะเลิศอีกครั้ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าที่ รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคม
๒. เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๓. เพื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในกิจกรรมลูกเสือ

สรุปผลการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวกองลูกเสือโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

กองลูกเสือสำรอง 
ชนะเลิศ : กองเนตรนารี กองที่ ๑
รองชนะเลิศ : กองลูกเสือ กองที่ ๒

กองลูกเสือสามัญ
ชนะเลิศ : กองเนตรนารี กองที่ ๑ ป. ๖
รองชนะเลิศ : กองเนตรนารี กองที่ ๒ ป. ๕

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ชนะิเลิศ : กองเนตรนารี กองที่ ๑ มอ. ๒
รองชนะเลิศ : กองลูกเสือกองที่ ๒ ม. ๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานลูกเสือ)
ผู้รับผิดชอบ : ครูกฤติกา  กุลธนวัฒน์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

ScoutFinal

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...