บัณฑิตน้อย,ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

เมนูหลัก >>

การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ ศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการบัณฑิตน้อยและมอบประกาศนียบัตร ถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน  จึงมีพิธีรับอนุบัตรและ ประกาศนียบัตรเพื่อให้ผู้เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตน
วัตถุประสงค์
๑. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน
๒. ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลาน
๓. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนต่อชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรจนีย์  สิงหสุรศักดิ์,นางสาวเยาวลักษณ์ โมฆรัตน์
ถ่ายภาพ : ครูชิษณุพงศ์  ทาบัว
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

Kid_3_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...