นิเทศการสอนภาษาอังกฤษ

 

เมนูหลัก >>

จากนโยบายสังฆมณฑลนครราชสีมาที่จะพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ โดยได้มีการจัดฝึกอบรมคณะครูในโรงเรียนในสังฆมณฑล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดให้มีการอบรม การเรียนการสอน เทคนิคต่างๆ ที่จะส่งเสริมและช่วยให้นักเรียนมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อมาปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน และในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ได้รับการ นิเทศจาก ซิสเตอร์เพตทร้า ลิขิตธรรม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ผู้รับผิดชอบ : ครูมลีทิพย์  อาจประจักษ์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

Eng

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...