นิเทศการสอนภาษาอังกฤษ

 

เมนูหลัก >>

จากนโยบายสังฆมณฑลนครราชสีมาที่จะพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ โดยได้มีการจัดฝึกอบรมคณะครูในโรงเรียนในสังฆมณฑล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดให้มีการอบรม การเรียนการสอน เทคนิคต่างๆ ที่จะส่งเสริมและช่วยให้นักเรียนมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อมาปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน และในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ได้รับการ นิเทศจาก ซิสเตอร์เพตทร้า ลิขิตธรรม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ผู้รับผิดชอบ : ครูมลีทิพย์  อาจประจักษ์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

Eng

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...