นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

 

เมนูหลัก >>

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในทุกด้านและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง ดังนั้นการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ ๙๐  จึงเป็นกิจกรรมที่เสริมแรงและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมทางบวกที่ทำให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ดี อีกทั้งเป็นการแสดงศักยภาพของผู้เรียนอีกด้วย
วัตถุประสงค์
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
๒. สร้างขวัญและกำลังให้สำหรับนักเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณย่ิง
วัน : อังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Stu_Good_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...