นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

 

เมนูหลัก >>

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในทุกด้านและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง ดังนั้นการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ ๙๐  จึงเป็นกิจกรรมที่เสริมแรงและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมทางบวกที่ทำให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ดี อีกทั้งเป็นการแสดงศักยภาพของผู้เรียนอีกด้วย
วัตถุประสงค์
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
๒. สร้างขวัญและกำลังให้สำหรับนักเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณย่ิง
วัน : อังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Stu_Good_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...