นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ทัศนศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา

 

เมนูหลัก >>

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน แหล่งความรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียน
รู้
ของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดังนั้นการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนหรือ เยาวชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือสถานที่
ที่มีคุณค่า
และความสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้และการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องดำเนินการ
หรือร่วมมือกันจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอันจะเป็น
กำลังของชาติ
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า
มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1 .เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน
2 .เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรงที่เป็น
สภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ในธรรมชาติ
3 .เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการคิด และการนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน
4 .เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และมีจิตสำนึก
ที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 .เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ตลอดจนคุณลักษณะต่าง ๆ
ในการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  การเป็นผู้นำ – ผู้ตามที่ดี ความมีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ

 

 

 

 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...