นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ทัศนศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา

 

เมนูหลัก >>

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน แหล่งความรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียน
รู้
ของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดังนั้นการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนหรือ เยาวชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือสถานที่
ที่มีคุณค่า
และความสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้และการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องดำเนินการ
หรือร่วมมือกันจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอันจะเป็น
กำลังของชาติ
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า
มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1 .เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน
2 .เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรงที่เป็น
สภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ในธรรมชาติ
3 .เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการคิด และการนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน
4 .เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และมีจิตสำนึก
ที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 .เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ตลอดจนคุณลักษณะต่าง ๆ
ในการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  การเป็นผู้นำ – ผู้ตามที่ดี ความมีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ

 

 

 

 

[nggallery id=58]

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...