ทำบุญวันวิสาขบูชา

 

เมนูหลัก >>

วันวิสาขบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือ เดือน ๖  ในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน วันวิสาขบูชาจึงว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่ก่อกำเนิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และนำมาซึ่งพระธรรมคำสอนที่เผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนสืบต่อมาจนปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ พุทธศาสนิกชนจึงน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ ด้วยการทำประทักษิณ คือการเวียนเทียนวนขวารอบองค์พระธาตุเจดีย์หรือรอบพระอุโบสถพร้อมด้วยเครื่องสักการะคือ ดอกไม้ ธูป เทียน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมไปทำบุญ และ บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดหนองสังข์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้นักเรียน ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน
๒.เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของนักเรียน โดยการตั้งจิตและร่วมใจกันนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
๓.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้นักเีรียน ร่วมทำกิจกรรมและเผยแพร่หลักธรรมเพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้แก่บุคคลและสร้างความสามัคคีธรรมให้กับสังคม

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ครูเอกพล  ปรารมย์, ครูมาริสา  เงินลาด
ถ่ายภาพ : ครูเอกพล  ปรารมย์
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม

 

IMG_3946

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...