ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับประถม

 

เมนูหลัก >>

ด้วยในวันศุกร์ ที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๕ ทางสพฐ. ได้จัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนของเขต ทั้ง ๓ เขต เพื่อหาตัวแทนแต่ละเขต เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในปีนี้ ทางจังหวัดชัยภูมิได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ขึ้น ซึ่งการคัดเลือตัวแทนในครั้งนี้ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิได้ชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นตัวแทนเขต ๑ เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิต่อไป

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ/ถ่ายภาพ/รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม 

 

.

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...