ชนะเลิศการประกวดวาดภาพศิลปกรรมปตท.เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 7

 

เมนูหลัก >>

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับบริษัทปตท.มหาชนจำกัดจัดการแข่งขันประกวดวาดภาพสดในหัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว” ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยในการจัดการแข่งขันปีนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 และมีผู้สมัครร่วมแข่งขันร่วมกว่า 1400 คน จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ได้มีกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพสดขึ้นที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยผู้สนับสนุนหลักในการประกวดในครั้งนี้คือบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ภายใต้หัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว” Green Living : Saving the Earth การจัดการแข่งขันในปีนี้ได้มีโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจส่งตัวแทนจากทางโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ก่อนเริ่มการแข่งขันได้มีพิธีเปิด ผศ.รณภพ เตชะวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานกล่าวเปิด จากนั้นคุณเบ็ญจมาศ ฉันทอุทิศ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดโครงการศิลปกรรมปตท.เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม โดยได้มีการกำหนดแผนงานและแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติ เพื่อสร้างผลงานศิลปะแขนงต่างๆ สร้างบทบาทและขยายงานวิชาการด้านศิลปะให้กว้างไกลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกทั้งหมด 5 ระดับการแข่งขันคือ 1.ระดับอนุบาล 2.ระดับประถมศึกษาตอนต้น 3.ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 4.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ส่วนกรรมการการตัดสินผลงานการประกวดประกอบด้วย รองศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วีระเดช พนมวัน ณ อยุธยา ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร คุณลำเพย สมานมิตร ผู้แทนบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) อาจารย์นิพนธ์ ขันแก้ว ผู้แทนสถาบันการศึกษาศิลปะในจังหวัดขอนแก่น อาจารย์บริรักษ์ ศุภตรัยวรพงษ์ ศิลปิน อาจารย์ธีระวัฒน์ คะมะนะ ศิลปินและอาจารย์โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปิน การประกาศลการตัดสินจะประกาศในวันที่ 15 สิงหาคม 2555และมอบรางวัลในวันที่ 8 กันยายน ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นจะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานในระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2555 – 26 ตุลาคม 2555 

              มีคนเก่งลูกมารีย์ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยนะครับ

ผู้รับผิดชอบ : ครูจตุพล กันทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
ถ่ายภาพ : ครูจตุพล  กันทอง
รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...