ฉลอง ๒๕ ปีชีวิตสงฆ์

 

เมนูหลัก >>

วันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ฝ่ายอภิบาล ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อโมทนาคุณพระเป็นเจ้าโอกาสฉลองหิรัญสมโภช ๒๕ ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโลสมเดช  พันธ์สมบัติ พร้อม วันฉลองศาสนนาม คุณพ่อเปาโลประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม และคุณพ่อเปโตรสมบัติ  ประทุมตรี หลังจากจบพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมพระสงฆ์ และคระครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมชมและเชียร ในช่้วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ห้องประชุมยอแซฟและระหว่างการรับประทานอาหาร มีการแสดงพนักงานโรงเรียน,คณะครูอนุบาล,ประถม,และมัธยม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล
ผู้รับผิดชอบ : ครูพินใจ  คำแพง
ถ่ายรูป : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

Celebrate

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...