งานสายใยรักครอบครัวมารีย์

 

เมนูหลัก >>

      เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถบนเวที อันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทักษะและความสามารถ นกจากนั้นยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นกิจรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีที่บรรดา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าจะได้มีโอกาสมพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน จึงได้จัดงานราตรีสัมพันธ์ขึ้น
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการแสดง
๒. เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้มาพบปะ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูัปัฎฐยา  อุดจอม
ถ่ายภาพ/รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...