ค่ายศิลปะ

 

เมนูหลัก >>

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  สามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ ชีวิตมนุษย์ ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น ในตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์การจัดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้เรียน ต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนด้วยสมอง กาย ใจ ได้มีส่วนร่วมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ของกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัมฒนาผู้เรียนในงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะขึ้น
วัตถุประสงค์
๑.  นักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะด้วยการปฏิบัติจริง
๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น
๓. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
๔. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระศิลปะ
ผู้รับผิดชอบ : ครูจตุพล  กันทอง, ครูนางศุภวรรณ  สีนอก,ว่าที่ร้อยตรีหญิงลำภู  จำพันธ์,ครูพิชญ์ญาภัทร   เพียรประโยชน์
ถ่ายภาพ : ครูจตุพล  กันทอง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม (ป.๑-ป.๒) วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ สิงหาคม (ป.๓)

A

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...