ค่ายศิลปะ ป.๕

 

เมนูหลัก >>

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  สามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ ชีวิตมนุษย์ ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น ในตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์การจัดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้เรียน ต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนด้วยสมอง กาย ใจ ได้มีส่วนร่วมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ของกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัมฒนาผู้เรียนในงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะขึ้น
วัตถุประสงค์
๑.  นักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะด้วยการปฏิบัติจริง
๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น
๓. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
๔. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระศิลปะ
ผู้รับผิดชอบ : ครูจตุพล  กันทอง
ถ่ายภาพ : ครูจตุพล  กันทอง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๕๗

Ar

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่...