ค่ายลูกเสือสำรอง ป.๒ – ๓

 

เมนูหลัก >>

วิชาลูกเสือ และกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาลูกเสือเพื่อจะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีมีระเบียบวินัย โดยเน้นการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตาม การเสียสละ อดทน การช่วยเหลือซึ่งกันละกัน อีกทั้งตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฝึกระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎ
  2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะทางวิชาลูกเสือ
  3. เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
  4. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

[Gallery not found]
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาริยา สีมา
ถ่ายรูป : ครูสุเทพ ดิเรกโภค
รายงาน : ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...