ค่ายลูกเสือสำรอง ป.๒ – ๓

 

เมนูหลัก >>

วิชาลูกเสือ และกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาลูกเสือเพื่อจะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีมีระเบียบวินัย โดยเน้นการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตาม การเสียสละ อดทน การช่วยเหลือซึ่งกันละกัน อีกทั้งตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฝึกระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎ
  2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะทางวิชาลูกเสือ
  3. เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
  4. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

[Gallery not found]
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาริยา สีมา
ถ่ายรูป : ครูสุเทพ ดิเรกโภค
รายงาน : ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...