ค่ายผู้นำ YCS สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

เมนูหลัก >>

ในวันที่ ๒-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  บาทหลวง จักรี  พันธ์สมบัติ จิดตาธิการ วาย ซี เอสนครราชสีมา จัดค่ายผู้นำ วาย ซี เอส สังฆมณฑลนครราชสีมา ณ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก มีโรงเรียนที่เข้าร่วม ๗ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๑๑๙ คน จากโรงเรียน

๑. โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

๒. โรงเรียนอัชสัมชัญนครราชสีมา

๓. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ฺบุรีรัรมย์

๔. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

๕. โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๖. โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

๗. โรงเรียนในเครือมูลนิธิรุ่งนภา

วาย ซี เอส YCS (young catholic students) คือ นักเรีัยนมารวมพลังกันในรูปแบบของบวนการ นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้แม้จะอยู่ต่างชั้นต่างโรงเรียน (หรือเป็นเยาวชนวัยเรียนที่ศึกษาหาความรู้จากชีวิตแม้ไม่มีโอกาสอยู่ในโรงเรียน) จะมาร่วมกลุ่มเพื่อแสวงหาสิ่งต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิต ปัญหาในบ้าน ในสังคม แม้แต่เหตุการณ์ในบ้านเมือง ทั้งในด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ศาสนา หรือวัฒนธรรมก็ตาม ตามความสนใจของกลุ่มโดยใช้หลักการ ปฏิบัติ-วิเคราะห์-ปฏิบัติ (Action-Reflection-Action) เพื่อนำสิ่งที่กลุ่มได้ศึกษา และหาหนทางปฏิบัติที่ค้นพบว่าจะลงมือนำไปใช้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการนั้น ๆ ของสังคม เพื่อให้สังคมดีขึ้น

 

หลักการ วาย.ซี.เอส.

คือ “Awareness-Reflection-Action”  “ตื่นตัว ไตร่ตรอง ตอบโต้”

 

“See Judge Act”  “มองดู วินิจฉัย ปฏิบัติ”

อ้างอิง : http://www.ms.ac.th/index.php/9-2013-02-27-04-00-07/56-ycs

YCS

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...