ค่ายคุณธรรม ๕๙

 

เมนูหลัก >>

ในปัจจุบันสังคมไทยนั้นต้องการคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ การจัดการศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว คือการจัดการศึกษานั้นจะต้องมุ่งสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เนื่องจาก สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีก เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสุขภาพจิต เมื่อปัญหาต่างๆ ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขหรือการจัดการอย่างเหมาะสม ก็ยิ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น  ดังนั้นในสังคมปัจจุบันจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวอย่างเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยความเข้มแข็งและ ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพที่ดี จำเป็นจะต้องฝึกจิตและพัฒนาจิตให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของโลกและชีวิตอย่างถ่องแท้

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ข้อคิด มาใช้ในการปรับตัวในสังคมปัจจุบัน ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมนำไทย ต้านภัยยาเสพติด เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้สำหรับนักเรียน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อฝึกฝนให้มีระเบียบวินัยส่วนตัว ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
๒. เพื่อฝึกระเบียบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสังคม
๓. เพื่อให้เรียนรู้หลักศีลธรรม ให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และฝึกการดำเนินดำเนินชีวิตตามธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูศรีสุดา  ประจญกล้า, ครูสมคิด ห่อไธสง
ถ่ายภาพ : ครูจตุพล  กันทอง
รายงาน : ครูนงลักษณ์   ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

* ใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (งบเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ)

Bud_59 copy

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...