ค่ายคุณธรรมนำไทย ต้านภัยยาเสพติด

 

เมนูหลัก >>

     ในปัจจุบันสังคมไทยนั้นต้องการคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ การจัดการศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว คือการจัดการศึกษานั้นจะต้องมุ่งสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เนื่องจาก สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีก เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสุขภาพจิต เมื่อปัญหาต่างๆ ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขหรือการจัดการอย่างเหมาะสม ก็ยิ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น  ดังนั้นในสังคมปัจจุบันจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวอย่างเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยความเข้มแข็งและ ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพที่ดี จำเป็นจะต้องฝึกจิตและพัฒนาจิตให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของโลกและชีวิตอย่างถ่องแท้

     ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ข้อคิด มาใช้ในการปรับตัวในสังคมปัจจุบัน ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมนำไทย ต้านภัยยาเสพติด เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้สำหรับนักเรียน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อฝึกฝนให้มีระเบียบวินัยส่วนตัว ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
๒. เพื่อฝึกระเบียบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสังคม
๓. เพื่อให้เรียนรู้หลักศีลธรรม ให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และฝึกการดำเนินดำเนินชีวิตตามธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูสุพรรศา  สีโสดา, ครูอรอนงค์  มานะเสถียร
ถ่ายภาพ : ครูจตุพล  กันทอง
รายงาน : ครูนงลักษณ์   ทิพย์แสนพรหม

* ใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ (งบเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ)

Morality

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...