ค่ายความรู้ คู่คุณธรรม ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

 

เมนูหลัก >>

     ในปัจจุบันสังคมไทยนั้นต้องการคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ การจัดการศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว คือการจัดการศึกษานั้นจะต้องมุ่งสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เนื่องจาก สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลเป็นอย่างมา    ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ข้อคิด มาใช้ในการปรับตัวในสังคมปัจจุบัน ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดทำโครงการค่ายความรู้ คู่คุณธรรมขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้สำหรับนักเรียน
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อฝึกฝนให้มีระเบียบวินัยส่วนตัว ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

๒.เพื่อฝึกระเบียบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสังคม
๓.เพื่อให้เรียนรู้หลักศีลธรรม ให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และฝึกการดำเนินดำเนินชีวิตตามธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิต

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
เป้าหมาย : ข้อที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีจิตสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ ๑ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ สพฐ :  2
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ สมศ. รอบ 3 :   2.1,2.2,2.3,
ผู้รับผิดชอบ : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
ถ่ายภาพ : ครูจตุพล  กันทอง
รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
หมายเหตุ : ใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

[nggallery id=35]

 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...