คุณธรรม นำสุข ณ วัดป่าแจ้ง

 

เมนูหลัก >>

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น   จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตให้สงบ นิ่ง  และมีสติ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้กับนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้ คณะครูบุคลากร และพนักงานได้รับการพัฒนาทางจิตใจ     ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  มีคุณธรรม  สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กรโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดทำโครงการคุณธรรม นำสุข
 วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะครูบุคลากร และพนักงาน
๒. เพื่อให้คณะครูบุคลากร และพนักงาน มีสมาธิ และจิตใจที่สงบร่มเย็น ทางด้านจิตใจ ไม่อ่อนไหวต่อ กิเลศและสิ่งยั่วยุในปัจจุบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรพรรณ  วรรณปราการ,ครูวนิดา  ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ครูจตุพล  กันทอง
รายงาน : ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

Bhuda_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...