คุณธรรม นำสุข ณ วัดป่าแจ้ง

 

เมนูหลัก >>

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น   จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตให้สงบ นิ่ง  และมีสติ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้กับนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้ คณะครูบุคลากร และพนักงานได้รับการพัฒนาทางจิตใจ     ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  มีคุณธรรม  สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กรโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดทำโครงการคุณธรรม นำสุข
 วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะครูบุคลากร และพนักงาน
๒. เพื่อให้คณะครูบุคลากร และพนักงาน มีสมาธิ และจิตใจที่สงบร่มเย็น ทางด้านจิตใจ ไม่อ่อนไหวต่อ กิเลศและสิ่งยั่วยุในปัจจุบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรพรรณ  วรรณปราการ,ครูวนิดา  ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ครูจตุพล  กันทอง
รายงาน : ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

Bhuda_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

มารีย์เกมส์ครั้งที่ ๓๐

ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...