คุณธรรม นำสุข ณ วัดป่าแจ้ง

 

เมนูหลัก >>

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น   จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตให้สงบ นิ่ง  และมีสติ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้กับนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้ คณะครูบุคลากร และพนักงานได้รับการพัฒนาทางจิตใจ     ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  มีคุณธรรม  สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กรโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดทำโครงการคุณธรรม นำสุข
 วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะครูบุคลากร และพนักงาน
๒. เพื่อให้คณะครูบุคลากร และพนักงาน มีสมาธิ และจิตใจที่สงบร่มเย็น ทางด้านจิตใจ ไม่อ่อนไหวต่อ กิเลศและสิ่งยั่วยุในปัจจุบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรพรรณ  วรรณปราการ,ครูวนิดา  ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ครูจตุพล  กันทอง
รายงาน : ครูนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

Bhuda_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...